Algemene Voorwaarden Grodenta B.V.

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Grodenta zijn bij uitsluiting van
eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:
Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie
www.grodenta.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Grodenta worden bedongen, worden evenzeer bedongen
ten behoeve van door Grodenta ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Grodenta zijn vrijblijvend en Grodenta behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Grodenta.
Grodenta is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering
te verbindingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt Grodenta dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s exclusief BTW
en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie. Indien schriftelijk anders
is overeengekomen binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen
Nederland betreft.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een
deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na
aanmaning door Grodenta bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten
verschuldigd en indien Grodenta haar vorderingen ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de
incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag
zijn, onverminderd de bevoegdheid van Total Care om in plaats daarvan de daadwerkelijk
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Grodenta gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan
wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Grodenta.
Artikel 4: Levering
4.1 De door Grodenta opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan Grodenta verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.
Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Grodenta
geleverd producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Grodenta garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Grodenta daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering
redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, telefonisch of via e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Grodenta de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wilt annuleren, voordat uw betaald heeft
kunt u dit via e-mail aan ons doorgeven. Zodra wij de betaling van uw bestelling hebben
ontvangen is het helaas niet meer mogelijk een bestelling te annuleren voor artikelen welke wij
speciaal moeten bestellen. Deze artikelen worden gelijk besteld wanneer wij uw betaling hebben
ontvangen.
7.4 de door Grodenta gegeven adviezen (per telefoon of e-mail) zijn slecht indicaties waar geen
rechten aan ontleend kunnen worden.
Artikel 8: Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en Grodenta, dan wel tussen Grodenta en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Grodenta, is Grodenta niet aansprakelijk, tenzij en voor zover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Grodenta.
Artikel 9: Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende recht, heeft Grodenta ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te
delen en zulks zonder dat Grodenta gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Grodenta kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10: Diversen
10,1 Indien u aan Grodenta schriftelijk opgave doet van een adres, dan is Grodenta gerechtigd
aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Grodenta schriftelijk opgave doet
van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Grodenta gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond
van het feit dat Grodenta deze Voorwaarden soepel toepast.
10:3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Grodenta in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Grodenta
vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Grodenta is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde recht
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.